Algemene voorwaarden

Artikel 1. Voelstream

Voelstream is een eenmanszaak opgericht door Karin Dols, gevestigd aan de Mr. Bierkuslaan 3, 5237 JB te ’s-Hertogenbosch. Voelstream is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 17139127. De werkzaamheden van Voelstream zijn onder meer gericht op lichaamstaal, persoonlijke ontwikkeling, video-analyse, burn-out preventie en training van personen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes van Voelstream, alle overeenkomsten gesloten met Voelstream, alsmede alle werkzaamheden uitgevoerd door Voelstream en daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk gezamenlijk door Voelstream en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven gelden. Voelstream en opdrachtgever zullen direct na de vernietiging van de betreffende bepaling met elkaar in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling en deze algemene voorwaarden in acht wordt genomen.

Artikel 3. Offertes en overeenkomst

 1. Alle offertes van Voelstream zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen na dagtekening van het aanbod, tenzij in het aanbod anders is aangegeven.
 2. De prijzen genoemd in de offertes van Voelstream zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is bepaald.
 3. Het aanbod van Voelstream, waaronder tevens een digitale link naar een online training, e-book, of anderszins wordt begrepen, is niet overdraagbaar en mag niet met derden worden gedeeld.
 4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige of aanvullende opdrachten.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Voelstream niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. De overeenkomst komt tot stand door de tijdige en volledige aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod van Voelstream. Voelstream is niet eerder aan de overeenkomst gebonden nadat zij de aan haar gegeven opdracht schriftelijk (waaronder e-mail begrepen) aan de opdrachtgever heeft bevestigd dan wel indien Voelstream een aanvang met de werkzaamheden heeft gemaakt.
 7. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Voelstream, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Voelstream dit aangeeft.
 8. Wijziging(en) in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Voelstream zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijziging(en) gezamenlijk door beide partijen zijn aanvaard.

 Artikel 4. Uitvoering overeenkomst

 1. Voelstream zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en streven naar een voor de opdrachtgever goed resultaat. Dit betreft een inspanningsverplichting.
 2. De duur en het resultaat van een persoonlijk ontwikkeltraject is onder meer afhankelijk van de hoeveelheid sessies behorende bij de toegepaste behandelmethodiek van Voelstream, alsmede de inzet en ontwikkeling van de te behandelen persoon. Het is daarom niet altijd mogelijk om de hoeveelheid sessies van tevoren in te schatten.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor behoorlijke uitvoering nodig is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dientengevolge gezamenlijk wijzigen en/of aanvullen. Dit meerwerk wordt door Voelstream bij opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 5. Prijzen, facturatie en betaling

 1. De door de opdrachtgever aan Voelstream verschuldigde prijs wordt in de overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging bepaald.
 2. Bij een persoonlijk ontwikkeltraject van een individuele particulier wordt per sessie de kosten van Voelstream bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Indien een behandeling binnen 24 uur voor de sessie door de te behandelen persoon wordt afgezegd, is de opdrachtgever de kosten van deze sessie volledig aan Voelstream verschuldigd.
 4. Indien een opdrachtgever met Voelstream een overeenkomst heeft gesloten voor een bepaald aantal trainingen/sessies, maar de opdrachtgever niet alle trainingen/sessies afneemt, dan is de opdrachtgever desalniettemin de volledige overeenkomen prijs aan Voelstream verschuldigd.
 5. Betaling van een factuur van Voelstream dient binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te geschieden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
 6. Indien opdrachtgever het verschuldigde bedrag(en) niet binnen de betreffende termijn aan Voelstream betaalt, is opdrachtgever, na een ingebrekestelling met een redelijke termijn van 8 kalenderdagen, in verzuim. De opdrachtgever is in dat geval tevens wettelijke (handels)rente en wettelijke buitengerechtelijke kosten over het openstaande bedrag(en) aan Voelstream verschuldigd. Tevens is Voelstream in dat geval gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat alle verschuldigde bedrag(en) zijn voldaan.
 7. Bezwaren tegen de (hoogte van een) factuur schort de betalingsverplichting nimmer op. Verrekening door de opdrachtgever met een eventuele openstaande vordering op Voelstream wordt hierbij uitgesloten.
 8. De vordering tot betaling van het volledig door de opdrachtgever aan Voelstream verschuldigde bedrag(en) is direct en volledig opeisbaar zodra de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, beslag op (een deel van) zijn goederen wordt gelegd, indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en indien opdrachtgever in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.

Artikel 6. Beëindiging overeenkomst

 1. Voelstream is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden indien:
 • Opdrachtgever na ingebrekestelling zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst(en) en/of deze algemene voorwaarden niet, niet volledig of onbehoorlijk nakomt;
 • Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, beslag op (een deel van) zijn goederen wordt gelegd, indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en indien opdrachtgever in liquidatie verkeert of wordt ontbonden;
 • Voelstream na het sluiten van de overeenkomst goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet, niet volledig of onbehoorlijk zal nakomen;
 • Zich omstandigheden voordoen, waaronder overmacht, die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst(en) en/of deze algemene voorwaarden onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst(en) in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 1. Ongeacht de opschorting en/of ontbinding blijft de opdrachtgever verplicht het verschuldigde bedrag(en) aan Voelstream te betalen. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, is het verschuldigde uit hoofde van de gehele overeenkomst direct door Voelstream opeisbaar.

Artikel 7. Klachten en aansprakelijkheid

 1. Klachten dienen direct, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen, door de opdrachtgever bij Voelstream te worden gemeld. Voelstream hecht er grote waarde aan om in onderling overleg tot een oplossing te komen.
 2. De aansprakelijkheid van Voelstream is in totaliteit steeds beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Voelstream is nimmer aansprakelijk voor schade geleden als gevolg van handelingen of beslissingen genomen door de te behandelen persoon naar aanleiding van of tijdens een sessie. De te behandelen persoon is dus altijd zelf verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes.
 4. Behoudens opzet of grove schuld is Voelstream nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade.

 Artikel 8. Eigendom

 1. Voelstream maakt gebruik van bepaalde behandelmethodieken en maakt video-opnames. Voelstream behoudt de eigendom van deze methodieken en video-opnames. Tevens behoudt Voelstream de eigendom van trainingsmethodieken, e-books, en dergelijke.
 2. Op aanvraag en in overleg zal Voelstream naar eigen inzicht fragmenten van video-opnames dan wel informatie over het traject per e-mail aan de behandelde persoon verstrekken.

 Artikel 9. Privacy Statement

Voelstream heeft een Privacy Statement opgesteld en op haar website www.voelstream.nl gepubliceerd. Dit Privacy Statement is op al de offertes, met Voelstream gesloten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

 Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op al de offertes, de met Voelstream gesloten overeenkomsten, deze algemene voorwaarden en de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Voelstream en opdrachtgever die ontstaan over het aanbod, de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te ’s-Hertogenbosch.

versie 1.1;  maart 2021